Make your own free website on Tripod.com
BORANG PENYERTAAN SETIU TREASURE HUNT 2000
Pemandu .
Nama Pemandu : ...........................................................................................
No. K/P : ...........................................................................................
Alamat : ...........................................................................................
...........................................................................................
No. Telefon : ...........................................................................................
No. Daftar Kenderaan : ...........................................................................................
Penumpang  I
1. Nama Penuh : ...........................................................................................
No. K/P : ...........................................................................................
Penumpang  II
2. Nama Penuh : ...........................................................................................
No. K/P : ...........................................................................................
Kami akan mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan dan memberi pengakuan tidak akan membuat apa-apa tuntutan kepada penganjur terhadap sebarang kemalangan yang menimpa kami atau kenderaan yang kami gunakan semasa menyertai Setiu Treasure Hunt 2000 pada 16 - 21 Jun 2000.
Bersama ini disertakan bayaran sebanyak RM ............................. melalui M.O/P.O/Tunai (No: ....................) sebagai bayaran penyertaan.

               Pemandu

...............................................
           (Tandatangan)

             Penumpang I  

...............................................
             (Tandatangan)                   

             Penumpang II  

...............................................
            (Tandatangan)                                                                                                         

Tarikh : .....................................

Back